විෂ පොල්තෙල්

විෂ පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයනයට සූදානම් – රේගු අධ්‍යක්ෂ

ඇෆ්ලටොක්සීන් නමැති රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු බවට තහවුරු වී ඇති ආනයනික පොල්තෙල් ගෙන්වන ලද ආයතන තුනෙන් එක් ආයතනයක තෙල් තොග තවත්...