විෂය නිර්දේශ

2023 පාසල් අධ්‍යයන වසරේ සිට ප්‍රාථමික අංශයට නව විභාග ක්‍රමයක්

ලබන මාර්තු මස අග සිට ආරම්භ වන 2023 පාසල් අධ්‍යයන වර්ෂයේ දී ප්‍රාථමික අංශයේ වාර විභාග නොපවත්වා පාඩමෙන් පාඩමට සිසුන්ට...

You may have missed