විශේෂ දැනුම්දීමක්

විශ්වවිද්‍යාල සඳහා තේරී පත්වූ සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

2021 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට විශ්වවිද්‍යාල සඳහා තේරී පත්වූ සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් සිදුකර තිබේ....

ගාලු මුවදොර විරෝධතා භුමියේ රැඳී සිටින සියලුම පුද්ගලයන් වෙත පොලීසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

ගාලු මුවදොර විරෝධතා භුමියේ සහ ඊට ආසන්න ප්‍රදේශවල නීතියට පටහැනිව රැඳී සිටින සියලුම පුද්ගලයන් වෙත පොලීසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබෙනවා....

You may have missed