විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

පුරප්පාඩු වූ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරයට ධර්මසේන මහතා

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් වන එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා නව විභාග කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ. ඔහු සිය ධුරයයේ ලබන 29...