විනිසුරුවරුන්

විනිසුරුවරුන්ගේ සහ නීතිඥවරුන්ගේ ඇඳුම් පිළිබඳව වන නීති සංශෝධනය කරමින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විනිසුරුවරුන්ගේ සහ නීතිඥවරුන්ගේ ඇඳුම් පිළිබඳව වන නීති සංශෝධනය කරමින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම විශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙහි කාන්තා...

විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකු පත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකු පත් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය(30) හිමිවී ඇත. අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරුවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ප්‍රියන්ත...

ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු කාන්තා විනිසුරුවරිය බවට පත්වෙයි

ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ (01) පැවැත්වෙන ජර්මනිය සහ කොස්ටාරිකාව අතර තරගය විනිශ්චය කරයි. ඒ අනුව ඇය...