විනිවිද භාවයක් නොපෙනෙන ණය

වත්මන් අර්බුදයට විනිවිද භාවයක් නොපෙනෙන ණය ලබාගැනීම ප්‍රධාන සාධකයක් – සමන්තා පවර්

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා විනිවිද භාවයක් නොපෙනෙන ණය ලබාගැනීම ශ්‍රී ලංකාව ගිලී ඇති වත්මන් අර්බුදය පිටුපස ඇති සාධක අතර,...

You may have missed