විධායක ජනාධිපතිවරයා

ශ්‍රී ලංකාවේ 8වන විධායක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ 8වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස මීට සුළු මොහොතකට පෙර රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකාන්තර බහුතර ඡන්දයෙන් තේරී පත් විය. ගෝඨාභය...