විදේශ විනිමය

ලාංකික ධජය යටතේ නෞකා ලියාපදිංචිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අනුමැතිය

ලාංකික ධජය යටතේ නෞකා ලියාපදිංචිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. නෞකා ලියාපදිංචිය දේශීය ආර්ථිකයට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක්...

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

මෙරට විදේශ විනිමය සංචිත මට්ටම් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් පනවා තිබූ ඇතැම් සීමා කිරීම් ලිහිල් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි, ශ්‍රී...