විදේශ රැකියා ජාවාරමක්

නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් විදේශ රැකියා ජාවාරමක්

කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය හරහා නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ ව්‍යාජ අස්සනක් සහ අමාත්‍යංශ ලිපි ශීර්ෂයක්...