විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්

2021 අප්‍රේල් මාසයෙන් පසු ප්‍රථම වතාවට මසක් තුළ විදෙස් ශ්‍රමිකයන් ඇ. ඩො. මි 500 ඉක්මවූ මුදලක් එවයි

විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මසක් තුළ මෙරටට ඒවා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය 2021 අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව ප්‍රථම වතාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර්...