විදේශගතවීම

ව්‍යාජ තොරතුරු දී විදේශගතවීම වැළැක්වීම සඳහා නව පියවර

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට පරිශීලනය කිරීම සඳහා අවසර ලබාදී තිබේ. විදේශ රැකියාවලට...