විදෙස් බැංකු

තවත් විදෙස් බැංකු 2කින් ඩො. බි 7ක ණයක්; මත්පැන් හා දුම්වැටි අලෙවිය 30%ත් – 40%ත් අතර පහළට – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

තවත් විදෙස් බැංකු 2කින් මෙරටට ඩොලර් බිලියන 7ක ණය මුදලක් ලැබීමට නියමිත බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි....