විදෙස් ණය ගෙවීම්

සියවසකට පසු ප්‍රථම වරට විදෙස් ණය ගෙවීම් පැහැර හරිණ රුසියාව

සියවසකට පසු ප්‍රථම වතාවට රුසියාව සිය විදේශ මුදල් ස්වෛරී ණය ගෙවීම් පැහැර හැර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. එම වාර්තා...