විදුලි බල හිඟය

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර විදුලි බලය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් – ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර විදුලි බලය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා දෙරටේ “ඉහළ මට්ටමේ” සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්...