විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී මිල ගණන් අනුව ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනයට ටෙන්ඩර් කැඳවයි

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන අවශ්‍යතා ටෙන්ඩර් කැඳවීම ජාත්‍යන්තර තරගකාරී මිල ගණන් අනුව සිදු කරන බව විදුලි බල සහ...

ත්‍රිරෝද රථ සහ ජෙනරේටර් අවශ්‍යතා සඳහා ජංගම ඉන්ධන පිරවුම්හල්

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ත්‍රිරෝද රථ සහ ජෙනරේටර් අවශ්‍යතා සඳහා ජංගම ඉන්ධන බෙදා හරින්නන් මගින් ඉන්ධන සැපයීමේ වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට...