විදුලි අර්බුදය

පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය යොදා ගැනීමට පවතින බාධා ඉවත් කරන්න – අගමැති

විදුලි අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය යොදා ගැනීමට පවතින බාධා ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස්...

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 1000ක් – විදුලිබල අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

මෙම වසර අවසානයේ දී ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය මෙගාවොට් 1000ක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන්...

විදුලිය-ඉන්ධන-ගෑස් අර්බුදය සංචාරක කර්මාන්තයට තදින්ම බලපායි.. සංචාරකයෝ ආපසු රටින් පිටවෙති..

මෙරටට පැමිණ සිටින සංචාරකයන් විදුලි අර්බුදය ඩීසල් හිගය හේතුවෙන් තම සංචාර අතරමග නවතා දමා ආපසු තම රටවල් වෙත යමින් සිටින...