විදුලිය ඇණහිටීම

ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය වාර්තාගත ලෙස ඉහලට – සෙල්සියස් අංශක 45 ඉහළ අගයක

ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 45ක තරම් ඉහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා. උෂ්ණ තරංග ප්‍රවාහය හේතුවෙනුයි ආර්ජන්ටිනාවේ උෂ්ණත්වය මෙලෙස වාර්තාගත ලෙස ඉහළ...