විදුලිබල මණ්ඩලය

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවක දීමනා 36 න්,10කට කැබිනට් අනුමැතිය හෝ මහා භාණ්ඩාරයේ අනුමැතිය නෑ

මේ දිනවල විදුලබල මණ්ඩලයේ මානව සම්පත් විගණනයක් සිදුකරනු ලබන බවත්, ඊට අනුව විවිධ දීමනා වර්ග 36ක් මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට හා සේවකයින්ට...

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66ක් දක්වා ඉහළට

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරත...