විදුලිබලය

ඇ.ඩොලර් මිලියන 48ක සූර්යබල ව්‍යාපෘති සදහා ගිවිසුම් අත්සන් කරයි

ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 48ක ආයෝජනයක් වන සූර්යබල ව්‍යාපෘති සදහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය....