විගණන වාර්තා

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 147 දෙනකුට උපාධිය හැදෑරීමට දුන් ලක්ෂ 126යක් අයකරලා නෑ

රජයේ නිලධාරින් ඇතුළු 147 දෙනකුට පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය ලබා දුන් රුපියල් එක්කෝටි...

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් නොකළ ව්‍යාපෘති සඳහා උපදේශනයට දෙකෝටි විසි ලක්ෂයක්

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයට වැඩපොළක්, නේවාසිකාගාරයක් සහ ආපන ශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා උපදේශන ගාස්තු ලෙස රුපියල් දෙකෝටි විසි ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක්...

රාජ්‍ය ආයතන 55ක් වසර 14ක කාලයේදී ලබා ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ විසි දහසක්

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ජල පවාහන මණ්ඩලය සහ සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 55ක්...

You may have missed