විගණකාධිපති

රජයේ ආයතන මූල්‍ය ප්‍රකාශන නියමිත කාලසීමාවේදී භාර නොදීමෙන් විගණන කටයුතුවලට බාධාවක් – විගණකාධිපති

රජයේ ආයතන රැසක මූල්‍ය ප්‍රකාශන නියමිත කාලසීමාවේදී භාර නොදීමෙන් විගණන කටයුතුවලට බාධා මතුව ඇතැයි විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්. පී .සී. වික්‍රමරත්න මහතා...

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජනය කිරීමෙන් රුපියල් මිලියන ගණනින් පාඩු

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇතැම් ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජනය කිරීමෙන් රුපියල් මිලියන ගණනින් පාඩු සිදුව ඇති බව නවතම විගණන වාර්තාවකින් පෙන්වා දෙනවා. ඇතැම්...

ගාලු වරායේ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් අත්හිටුවීමෙන් රු. කෝටි 42ක් අපතේ – විගණකාධිපති වාර්තාවක්

ගාලු වරායේ බහුකාර්ය පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමෙන් එහි උපදේශක ගාස්තු වශයෙන් වැය කරන ලද රුපියල් කෝටි හතළිස් දෙකකට ආසන්න මුදලක්...