වැලි කැණීම්

ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා හේතුවෙන් වැලි කැණීම් වලින් 40%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හොරට

ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා කලාපයන් හේතුවෙන් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය රටේ දූෂිතම ආයතනයක් බවට පත්ව ඇතැයි භූ විද්‍යා...

ගොඩවැලි ජාවාරම හේතුවෙන් විනාශයට පත් අම්බලන්තොට වලේවත්ත ගම්මානය ගැන පුළුල් විමර්ශනයක්

වැලි ජාවාරම්කරුවන් විසින් කාලයක් තිස්සේ සිදු කරන ලද ගොඩවැලි ජාවාරම හේතුවෙන් විනාශයට පත්ව තිබෙන අම්බලන්තොට වලේවත්ත ගම්මානය සම්බන්ධව භූ විද්‍යා...