වැටලීම්

සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන වෙළෙදුන්ව අපට දන්වන්න – පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය

සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන වෙළෙදුන් පිළිබදව නොපමාව 1977ට දැනුම් දෙන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටි. පාරිභෝගික...

උත්සව සමයේ වෙළෙඳපොල වැටලීම්වලින් වෙළෙදුන් 1500 කට නඩු – පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය

උත්සව සමයේ වැඩිමිලට භාණ්ඩ අ්ළවි කිරීම, තොග සඟවා තබා ගැනීම සහ විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් වෙළෙදුන් 1500 කට...

මෙම වසරේ මාස 11ක වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක් සහ රු. මි 350ක නඩු භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට

මෙම වසරේ මාස 11ක කාලසීමාව ඇතුළත කළ වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක සංඛ්‍යාවක් සහ රුපියල් මිලියන 350ක් ඉක්මවූ නඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට...