වාහනයක හිමිකරු

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ වෙනසක්

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ වෙනසක් සිදුකිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී මෝටර් රථ ලියාපදිංචි...