වාර්තාවක්

ගාලු වරායේ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් අත්හිටුවීමෙන් රු. කෝටි 42ක් අපතේ – විගණකාධිපති වාර්තාවක්

ගාලු වරායේ බහුකාර්ය පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමෙන් එහි උපදේශක ගාස්තු වශයෙන් වැය කරන ලද රුපියල් කෝටි හතළිස් දෙකකට ආසන්න මුදලක්...

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ දිනක ඉහළතම ඒකක සංඛ්‍යාව (10) වාර්තා කළේය. කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල සියලු කොටස්...

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් නව වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ඒඑස්පීඅයි (16) ඒකක 11,000 ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස්...