වාමාංශික ජනාධිපතිවරයා

කොලොම්බියාවේ පළමු වාමාංශික ජනාධිපතිවරයා ලෙස හිටපු ගරිල්ලා නායක

කොලොම්බියාවේ පළමු වාමාංශික ජනාධිපතිවරයා ලෙස හිටපු ගරිල්ලා සාමාජික ගුස්රාවෝ පෙට්‍රෝ තේරී පත්විය. ඒ, එරට ජනාධිපතිවරණයෙන් සියයට 50.5ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් දිනා...