වර්ණකාරක කලවම්

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක්

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කරමින් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේදී නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනුණා. කෑලි මිරිස් බෙදා...

You may have missed