වඳුරු උණ

වඳුරු උණට වසූරිය එන්නත වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවසර

වඳුරු උණ වයිරස ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට වසූරි වයිරසය අඩපණ කිරීම සඳහා ලබා දුන් ඉම්වැනෙක්ස් Imvanex නමැති ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත වැඩි දියුණු...