වඳුරන්

රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීමට ගොවීන්ට වායු රයිෆල් 1000ක්

රිලවුන්, වඳුරන්, දඬු ලේනුන් හා මොනරුන් පළවා හැරීම සඳහා ගොවීන් වෙත මේ වසරේදී වායු රයිෆල් දහසක් නිකුත් කරන බව ශ්‍රී...

රිලව්, දඩුලේනුන් හා වඳුරන් 2022දී පොල් ගෙඩි මිලියන 180-200ක් අතර ප්‍රමාණයක් වනසලා

රිලව්, දඩුලේනුන් හා වඳුරන් 2022 වසරේ දී පොල් ගෙඩි මිලියන 180-200ක් අතර ප්‍රමාණයක් වනසා ඇතැයි කෘෂිකර්ම වන ජීවී සහ වන...

රිළවුන්, වඳුරන් හා දඬු ‌ලේනුන් විසින් වසරක් තුළ අහිමි කරන පොල් ගෙඩි මිලියන 107ක්

වසරක් තුළ රිළවුන්, වඳුරන් හා දඬු ‌ලේනුන් විසින් අපේ රටේ පොල් ගෙඩි මිලියන 107ක අස්වැන්න රටට අහිමි කරන බව හෙක්ටර්...