වන්දි

2021-22 මහ කන්නයේ වගා හානි සඳහා ගොවීන්ට රුපියල් මිලියන 657ක වන්දි

2021-22 මහ කන්නයේ වගා හානි සඳහා රුපියල් මිලියන 657ක් කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය මගින් ගොවීන්ට බෙදා දුන් බව කෘෂිකර්ම...

2019 ජනාධිපතිවරණයේ ඉදිකර තිබූ තොරණක් කඩා වැටීමෙන් ආබාධිත වූ තරුණියක් රු.කෝටි 2ක වන්දි ඉල්ලයි

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් මහරගම නගරයේ ඉදිකර තිබූ තොරණක් කඩා වැටීමෙන් ආබාධිත වූ තරුණියක්...

මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා – මනූෂ; මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා – සරත් වීරසේකර

මාසෙකට මිලියන 83ක් අපි ගමු කියපු හඬපට තියනවා - මනූෂ නානායක්කාර එළියට ගිහිල්ලා කියන්න මම වන්දි ඉල්ලලා නඩු දානවා -...

You may have missed