වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

කොළඹ අවට සැරිසරන මුව රංචු වනෝද්‍යාන සහ අභයභූමි වලට මුදා හැරීමට පියවර

හෝමාගම අවට මුව ගහනය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම නිසා වගා බිම් වලට හානි වන බැවින් එම සතුන් වෙනත් රක්ෂිතයකට හෝ අභය...