වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම්

විදේශීය සංචාරකයින්ට ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් සලසා තිබේ. ඒ මෙරට ආර්ථිකයට ඩොලර් උපයා දීමේ...

You may have missed