වගාකරුවන්

රබර් වගාව සඳහා වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වයක්

රබර් වගාව සඳහා බලපා ඇති වලයාකාර පත්‍ර පුල්ලි රෝග ව්‍යසන තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට වගාකරුවන් එක් විය යුතු බව රබර් පර්යේෂණ...