වංචාකාරී කල්ලිය

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අසල ගැවසෙන වංචාකාරී කල්ලියට අයත් 22ක් අත්අඩංගුවට

නාරහේන්පිට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන පුද්ගලයන් රවටා ඔවුන්ගේ මුදල් සහ වැදගත් ලිපි ලේඛන සූක්ෂම අයුරින් රැගෙන පලායන සංවිධානාත්මක කල්ලියකට...