ලෝක සාගර දිනය

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යාන්තර නිර්මාණ තරගාවලියේ ජයග්‍රහාණය කළ ලාංකික යුවතිය

ලෝක සාගර දිනයට සමගාමීව එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යාන්තර සාගර පත්ල පිළිබඳ ජාත්‍යාන්තර අධිකාරිය සංවිධානය කළ නිර්මාණ තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට...