ලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය

පවුල් 14000කට මුං වගාව සඳහා ආධාර ලබාදීමට ලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය තීරණයක්

ලංකාවෙි පවුල් 14000කට මුං වගාව සඳහා රුපියල් 18000 බැගින් ආධාර ලබා දීමට ලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය එකඟතාවය පළ කළ...