ලෝකයේ බලවතුන්

ආසියාව ලෝක බලවතුන්ගේ චෙස් ලෑල්ලක් නෙමෙයි – චීනයේ විදේශ ඇමති වැං යි

ආසියාව යනු ලෝකයේ බලවතුන් එකිනෙකා සමග සටනට වැදෙන 'චෙස් ලෑල්ලක්" නොවන බව චීනයේ විදේශ ඇමති වැං යි පවසයි. රුසියාවේ යුර්ෂ...