ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

ගෘහස්ථ විදුලි නව සැපයුම් 36,000ක් සහ බල්ක් සැපයුම් 1200ක් දීමට නොහැකිව ගොඩගැසිලා

උපකරණ හිඟය හේතුවෙන් ගෘහස්ථ විදුලි නව සැපයුම් 36,000ක් සහ බල්ක් සැපයුම් 1200ක් දීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ...

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම සඳහා ගෙවීමට ඇති රුපියල් බිලියන 6.4ක් මෙතෙක් ලැබී නෑ

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම සඳහා මෙම මාසයේදී රුපියල් බිලියන 20.2ක මුදලක් අවශ්‍ය බව ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම පවසයි. එහි සභාපති...

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධතිය (online ගෙවීම්) නැවතත් ආරම්භ කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධතිය (ඔන්ලයින් ගෙවීම්) නැවත ආරම්භ කළ බව එම මණ්ඩලය පවසයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම්...