රුසියානු සමූහාණ්ඩුව

ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර ක්‍රීඩාවේ සහයෝගීතාවය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ලංකාව සහ රුසියා...

ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේකම් හමුවෙයි

ආරක්‍ෂක ලේකම් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේකම් නිකොලායි පට්රුෂෙව් මහතා හමුවෙයි. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක අමාත්‍ය...