රුසියානු සමූහාණ්ඩුව

ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේකම් හමුවෙයි

ආරක්‍ෂක ලේකම් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේකම් නිකොලායි පට්රුෂෙව් මහතා හමුවෙයි. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක අමාත්‍ය...