රුපියල් 2000 නෝට්ටු

ඉන්දියාව රු. 2000 නෝට්ටුව භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

ඉන්දියාවේ රුපියල් 2000 නෝට්ටු සියල්ල ඉන්දීය බැංකු වෙත භාරගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. රුපියල් 2000 නෝට්ටුව භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉන්දීය මහබැංකුව...