රුපියල් 2 නෝට්ටුව

ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණිකවූ දුර්ලභ ගණයේ සත්වයෙක් වන්නි කැලයෙන් සොයා ගැනේ!

ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණිකවූ 'ටැසියා හොලියානස්' නම් වූ ජීව විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන දුර්ලභ ගණයේ ජීවියෙක් වන්නි ඕමන්තේ වනාන්තරයෙන් සොයාගෙන ඇත. බොහෝ...