රැකියා ඇබෑර්තු

විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයෙන් නව ජංගම යෙදවුමක්

විදේශ රැකියාවන්හි නියුතු ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට ලබාදෙන සේවාවන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින්ය slbfe e connect...