රාජ්‍ය පාලනය

ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කිරීමට අමාත්‍යංශ 15ක් ප්‍රමාණවත් – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

ලංකාව සදහා අමාත්‍යංශ පහළොවක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය මැයි 17 වනදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...