රසායනික සංඝඨක

රසායනික සංඝඨක නියාමනය සදහා නව රෙගුලාසි ගෙන එන බව නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දෙයි

ආහාරවල අන්තර්ගත මිනිස් සිරුරට අහිතකර රසායනික සංඝඨක නියාමනය සදහා නව රෙගුලාසි ගෙන එන බවට, නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සුමති...