රස්තියාදු කිරීම

“පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට සම්බන්ධ අය මං තරම් රස්තියාදු වෙන්නේ නෑ” – සිරිල් ගාමිණී පියතුමන්

පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය එල්ල කරමින් ජීවිත සිය ගණනක් අහිමි කළ පුද්ගලයින් තමන් මෙන් රස්තියාදු කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන නැතැයි...