රබර් මිල

රබර් ෂිට් මිලදී ගැනීම නැවත සීමා කර ඇත – රබර් දෙපාර්තමේන්තුව

අපනයනික රබර් ෂිට් සීමා වීම හේතුවෙන් රබර් ෂිට් මිලදී ගැනීම නැවත සීමා කර ඇති බවට, රබර් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ සුසන්ත සිරිවර්ධන...