රජය

අර්ථසාධකයේ ප්‍රතිලාභ කපා දැමීම අනවශ්‍යයි සහ/හෝ අසාධාරණයි! – ජනතාවගෙන් 77%ක් කියයි

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තැන්පත් කර ඇති විශ්‍රාමික ඉතුරුම්වලට ලැබෙණ ප්‍රතිලාභයන්, දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගතකරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය...

වැස්ස හේතුවෙන් කුඹුරු අක්කර 12,000ක් විනාශ වෙලා

අස්වනු නෙලන්න ආසන්නව තිබූ කුඹුරු අක්කර 11,757ක් අධික වැස්ස නිසා විනාශ වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. පසුගිය යල කන්නයේ වගා...

බදු අඩු කිරීම ගැන අධිකරණ නිලධාරීන් ඉල්ලු ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රජය පැනවු නව බදු ප්‍රතිපත්ති අනුව සිය වැටුපෙන් බදු අඩු කිරීම වළක්වන නියෝගයක් ඉල්ලා අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුලු පාර්ශව තුනක්...