රජය

IMF ණය පහසුකම මේ වසරේ මුල් භාගයේදී ලැබෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකම මේ වසරේ මුල් භාගයේදී ලැබෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි. ජනාධිපති නිල නිවසේදී (07) පැවති...

2021-22 මහ කන්නයේ වගා හානි සඳහා ගොවීන්ට රුපියල් මිලියන 657ක වන්දි

2021-22 මහ කන්නයේ වගා හානි සඳහා රුපියල් මිලියන 657ක් කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය මගින් ගොවීන්ට බෙදා දුන් බව කෘෂිකර්ම...