රජයේ සේවය

රාජ්‍ය ආයතන පුරප්පාඩු සඳහා දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට යයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තු, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු උපාධිකාරීන් බඳවා ගන්නා...