රජයේ වියදම්

රජයේ සේවකයන්ගේ පඩ් ගෙවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් අලුත් තීරණය

රජයේ මුදල් ප්‍රවාහයේ සීමාවන්ට ගැළපෙන අයුරින් ජනවාරි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස කිහිපය සඳහා රජයේ වියදම් කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා,විධායක නොවන...

You may have missed