රජයේ පාසල්

පාසල් නිවාඩුව ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

2024 වර්ෂයේ පළමු පාසල් වාරයේ පළමු වන අදියර (10) දිනයෙන් අවසන් කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. ඒ...

විද්‍යා පීඨ ගුරු බැඳුම්කරය ලක්ෂ 17 දක්වා වැඩි කිරීමට අවධානය

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලින් පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ බැඳුම්කරය රුපියල් ලක්ෂ පහේ සිට ලක්ෂ දාහත දක්වා වැඩි කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවධානය...